Deprecated: Required parameter $group follows optional parameter $where in /home/trturkbelge/public_html/application/models/Vt.php on line 25
TÜRKBELGE / e-Fatura / e-Dönüşüm / KEP İnsan Kaynakları / e-imza / TÜRKBELGE

Sizlere daha etkin bir alışveriş deneyimi sunabilmek, internet sitemizin kullanımını ve işlevselliğini geliştirmek ve reklam amaçlı olarak, yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgiye KVKK Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz. Anladım, çerezleri kullanmanızı kabul ediyorum.

Aklınıza takılan bir soru mu var?

Ürün ve hizmetlerimiz, kampanya ve fırsatlarımız hakkında aklınıza takılan soru ve sorunlar için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

e-Fatura

2018 Cirosu 10 Milyon + 01.01.2020 tarihine kadar
2018 ve 2019 Cirosu 5 Milyon+ 01.07.2020 tarihine kadar
2020 ve Sonrası İzleyen yılın Temmuz ayına kadar
ÖTV Kanununa ekli (I) 01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV Kanunu III Sayılı Liste imal, ithal edenler 01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV I ve III Sayılı Liste
2020 den İtibaren Takip eden 3 ay içinde
Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet Üzerinden Reklamcılık 01.07.2020 tarihine kadar
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti 01.01.2020 tarihine kadar
Bavul Ticareti Yapanlar 01.07.2020 tarihine kadar
2020 sonrası Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı Kuruluştan 3 ay sonra

E-FATURA NEDİR? Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir..

Temel fatura göndericinin elektronik ortamda alıcıya ulaştırdığı e-fatura senaryolarından birisi olup, alıcı tarafından kabul veya ret yanıtının verilemediği ancak harici yollarla itiraz edilebilen e-fatura tipidir.

GİB Portal Yöntemi
GİB tarafından, mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen, temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

Entegrasyon Yöntemi
Bilgi işlem Sisteminin Entegrasyonu Sistemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmelerini sağlayan yöntemdir.

Özel Entegrasyon Yöntemi
Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlayan yöntemidir.

Evet temel e-faturalar iptal edilebilir. Bunun için temelde iki farklı yöntem mevcuttur.

Noter, kep vb. ile resmi tebligat üzerinden İptal veya Aşağıdaki web adresi üzerinden GİB in sunduğu elektronik iptal başvurusu ile de iptal edilebilir. Ancak burada karşı tarafında İptal onayı vermesi esastır.

https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/

Temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturaların elektronik ortamda iptal edilebilmesi için, faturayı düzenleyen tarafından fatura numarası ve fatura tutar bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebi e-Fatura İptal Portali aracılığı ile oluşturulması ve iptal taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından iptal talebine onay verilmesi gerekmektedir. Alıcısı tarafından iptal talebine portal aracılığı ile onay verilmedikçe, iptal talebine ait e-faturalar e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinde iptal edilmemiş, geçerli faturalar olarak kabul görecektir.

e-Faturada zorunlu olarak aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

eFatura düzenleme tarihi ve belge numarası
Düzenleyenin adı-soyadı var ise unvanı, adresi, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi
Müşterinin ( alıcının) adı- soyadı veya unvanı var ise vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı, tutarı, vergi oran ve tutarı
satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası
Başkanlık sistemlerinden sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için karekod veya barkod

e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine düzenledikleri e-Faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde e-Faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için e-Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir.


e-Fatura Saklama

e-Faturaların, GİB'in belirlediği format ve üzerindeki mali mührü/e-imzayı içerecek şekilde orijinal halinde ve bütünlüğü korunarak elektronik ortamda saklanmasıdır


e-Defter

E-defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanabilir.

E-defter, hem mükelleflerin hem de birçok kamu ve özel sektör kurumunun vergisel ve vergisel olmayan birçok amacına katkıda bulunacak olan bir uygula- madır. Elbette BT’nin bu kadar yoğun olarak kullanıldığı günümüzde diğer ülke- lerdeki benzer uygulamalara paralel olarak e-defter uygulamasının ülkemizde de hayata geçirilmesi bir gerekliliğin ötesinde artık bir zorunluluk halini almıştır. Ayrıca e-defter, mükelleflerin uyum maliyetlerine ciddi katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda e-deftere geçilmesinin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

• Defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili yükümlülükleri değişen teknolojik ve idari ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek,
• Kâğıt ortamında basım, tasdik ve saklama yükümlülüklerini ortadan kaldırmak suretiyle bu yükümlülüklerin elektronik ortam ve araçlarla yerine getirilebilmesine imkân sağlamak,
• Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni açılımlar sağlamak,
• Vergiye gönüllü uyumu artırmak,
• Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturmak ve yerleştirmek,
• Uzaktan denetim yapabilmenin kapısını aralamak,
• Uluslararası ortak denetime imkan sağlamak,
• Farklı yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararası firmaların hem yönetsel hem de iç ve dış denetimleri ihtiyaçları için ortak bir format ve standart sağlamak

E-defter uygulaması şüphesiz sadece Maliye Bakanlığı uygulamaları için değil, firmalardan çeşitli sebeplerle (örneğin bankalarca kredi taleplerinin değerlendirilmesi) bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için de standart bir veri formatında bilgiler sunacağı için hayati öneme sahip bir projedir.

e-Defter ve Berat Yükleme Zamanı ve Dönemleri aşağıdaki gibidir.

Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar, Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar. Dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar (son dönem geçici vergi dönemine ilişkin ayların defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar) oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek Başkanlıkça onaylı halini alma imkânından da yararlanabilirler. Tercihlerini bu bentte belirtilen süre içinde bildirmeyen mükellefler hakkında bu fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerinde belirtilen tarihler esas alınır. Ayrıca yapılan tercih, tercih bildirim süresi içinde yapılan değişiklikler hariç olmak üzere, müteakip hesap dönemlerine ait tüm aylar için geçerlidir. Tercihini geçici vergi dönemi bazında yapan mükelleflerden, defter ve berat dosyalarına ilişkin işlemlerini belirtilen sürede gerçekleştirmeyenler hakkında cezai müeyyidelerin tayininde her bir ay, ayrı ayrı dikkate alınır.


e-Defter Saklama

e-Defterlerin, GİB'in belirlediği format ve üzerindeki mali mührü/e-imzayı içerecek şekilde orijinal halinde ve bütünlüğü korunarak elektronik ortamda saklanmasıdır.

19.10.2019 tarihinde yayınlanan son tebliğ ile birlikte e-defter verilerinin ikincil kopyalarının Özel Entegratörde saklanması zorunlu hale gelmiştir.

​İlgili madde;
e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, e-Defter dosyalarının, elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin ve berat dosyalarının doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, e-Defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

Uzman ekibimiz tarafından ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi almak için lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın...